ﺗﻴﺘـﺎ : ﺍﻧـﺎ ﻛﺴﺮﺕ ﻛﺒﺎﻳـﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴـﺶ ﺗﻴﺘـﺎ : ﻓﺪﺍﻛـﻰ ﻳـﺎ ﺣﺒﻴﺒﺘـﻲ ﺗﻴﺘـﺎ : ﺍﻧـﺎ ﺳﻘﻄـﺖ ﻭ ﺷﻴﻠــﺖ 5 ﻣـﻮﺍﺩ ﺗﻴﺘـﺎ : ﻓﺪﺍﻛـﻰ ﻳـﺎ ﺣﺒﻴﺒﺘـﻲ ﺗﻴﺘـﺎ : ﺍﻧـﺎ ﻗﺘﻠـﺖ ﻗﺘﻴـﻞ ﺗﻴﺘـﺎ : ﻓﺪﺍﻛـﻰ ﻳـﺎ ﺣﺒﻴﺒﺘـﻲ ﺗﻴﺘـﺎ : ﺍﻧـﺎ ﻣﻜﻠﺘـﺶ ﺣﺎﺟـﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺒـﺢ ﺗﻴﺘـﺎ : ﻳـﺎ ﻧﻬــﺎﺍﺍﺍﺭﻙ ﺍﺳﻮﺩ ﻭ ﻣﻬﺒﺐ ﻣﻜﻠﺘﻴﺶ ﺣﺎﺟﻪ ﻡ ﺍﻟﺼﺒﺢ !!!! الله يرحمهم :( Fy◔̯◔nKa

on June 29 | in OrSoFaCe | by | with No Comments

ﺗﻴﺘـﺎ : ﺍﻧـﺎ ﻛﺴﺮﺕ ﻛﺒﺎﻳـﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴـﺶ
ﺗﻴﺘـﺎ : ﻓﺪﺍﻛـﻰ ﻳـﺎ ﺣﺒﻴﺒﺘـﻲ
ﺗﻴﺘـﺎ : ﺍﻧـﺎ ﺳﻘﻄـﺖ ﻭ ﺷﻴﻠــﺖ 5 ﻣـﻮﺍﺩ
ﺗﻴﺘـﺎ : ﻓﺪﺍﻛـﻰ ﻳـﺎ ﺣﺒﻴﺒﺘـﻲ
ﺗﻴﺘـﺎ : ﺍﻧـﺎ ﻗﺘﻠـﺖ ﻗﺘﻴـﻞ
ﺗﻴﺘـﺎ : ﻓﺪﺍﻛـﻰ ﻳـﺎ ﺣﺒﻴﺒﺘـﻲ
ﺗﻴﺘـﺎ : ﺍﻧـﺎ ﻣﻜﻠﺘـﺶ ﺣﺎﺟـﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺒـﺢ
ﺗﻴﺘـﺎ : ﻳـﺎ ﻧﻬــﺎﺍﺍﺍﺭﻙ ﺍﺳﻮﺩ ﻭ ﻣﻬﺒﺐ ﻣﻜﻠﺘﻴﺶ ﺣﺎﺟﻪ ﻡ ﺍﻟﺼﺒﺢ !!!!
الله يرحمهم 🙁

Fy◔̯◔nKa via orsozox page

Pin It

Leave a Reply

« »

Scroll to top
%d bloggers like this: