ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻨﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻧﻪ ﺍﻥ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ ﻳﺴﻤﻊ ﻟﻨﺎ. 1ﻳﻮ 5 : 14 ——————————— ارثوذكسايه…

on June 13 | in OrSoFaCe | by | with No Comments

ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻨﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻧﻪ ﺍﻥ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ ﻳﺴﻤﻊ ﻟﻨﺎ. 1ﻳﻮ 5 : 14

———————————
ارثوذكسايه… via orsozox page

Pin It

Leave a Reply

« »

Scroll to top
%d bloggers like this: