ﻟﻮ ﺩﻩ ﺟﻨﺎﻥ ﻛﻠــﻢTE Data,ﻭﻗﻮﻟﻬﻢ ﺍﻟﻨﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﺣﻀﺮﺗﻚ ﻳﺎﻓﻨﺪﻡ ﻭﺑﻴﻔﺼﻞ ﻛﺘﻴﺮ ﻫﻴﻘﻮﻟﻚ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﺸﻜﻠﻪ ﺍﻭ ﻋﻄﻞ ﻳﺎﻓﻨﺪﻡ ﻭﺑﻨﺤﺎﻭﻝ ﻧﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﻗﻮﻟﻪ ﺍﻗﻔﻞ ﺍﻟﺮﺍﻭﺗﺮ ﻭﺍﻓﺘﺤﻪ ﺗﺎﻧﻲ:D :p orsozox page \u003C\u003C jerry >>

on March 28 | in OrSoFaCe | by | with No Comments

ﻟﻮ ﺩﻩ ﺟﻨﺎﻥ

ﻛﻠــﻢTE Data,ﻭﻗﻮﻟﻬﻢ ﺍﻟﻨﺖ ﺿﻌﻴﻒ

ﺣﻀﺮﺗﻚ ﻳﺎﻓﻨﺪﻡ ﻭﺑﻴﻔﺼﻞ ﻛﺘﻴﺮ

ﻫﻴﻘﻮﻟﻚ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﺸﻜﻠﻪ ﺍﻭ ﻋﻄﻞ ﻳﺎﻓﻨﺪﻡ

ﻭﺑﻨﺤﺎﻭﻝ ﻧﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ

ﻗﻮﻟﻪ ﺍﻗﻔﻞ ﺍﻟﺮﺍﻭﺗﺮ ﻭﺍﻓﺘﺤﻪ ﺗﺎﻧﻲ:D :p

orsozox page

\u003C\u003C jerry >> via orsozox page

Pin It

Leave a Reply

« »

Scroll to top
%d bloggers like this: